Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

FOKUSSKOLEN ER ET TILBUD OM LÆRING KOMBINERET MED PRAKTIK I 8.OG 9.KLASSE

Har du lyst til

  • at lære mere?
  • at få gode skoleoplevelser?
  • at forbedre dit faglige niveau?
  • at udvikle dine personlige kompetencer?
  • at det er sjovt at gå i skole?
  • at ha’ et godt socialt klassefællesskab?
  • at blive afklaret om din fremtid?

Så er FOKUSSKOLEN måske et godt tilbud til dig!

FOKUSSKOLEN er en skole under folkeskoleloven, der med fokus på den enkelte elev, tilbyder særligt tilrettelagt undervisning for unge i Aarhus Kommune.

FOKUSSKOLEN er for udsatte og frafaldstruede elever på 8. og 9. klassetrin, som gennem teoretisk og praktisk undervisning samt praktikforløb ønsker at udvikle sig fagligt, socialt og personligt samt at blive mere afklaret omkring fremtidige valg af uddannelse og/eller arbejdsliv.

På FOKUSSKOLEN tilbydes du undervisning i de almindelige folkeskolefag dansk, matematik og engelsk samt kickstarter (læsebånd, nyheder, samfundsfag m.m.) og aktivitetstimer (fysiske aktiviteter, boldspil, dykning, motorlære, gastronomi, krea m.m.)

Sideløbende med din undervisning er du ude i arbejdspraktik i erhvervslivet.

Har du lyst til at høre mere om FOKUSSKOLEN kan du via din nuværende skole eller dine forældre kontakte os på tlf. nr. 41 85 69 28 eller på anepou@aarhus.dk
Er du afklaret om et eventuelt skoleskifte, og vil du derfor gerne ansøge om optagelse på FOKUSSKOLEN så læs de 3 links her til højre. Ansøgningsskemaet kan du se her øverst til venstre. 

LOVGRUNDLAGET

Lovgrundlaget for Fokusskolen

§ 9, stk. 4:

Stk. 4. Skolens leder kan med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever med særligt behov herfor undervisningsforløb i 8. og 9. klasse, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen. Forløbene kan kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne i 8. klasse og brobygning i 9. klasse, som kan have en varighed af op til 4 uger pr. år, inklusive den i § 7 a nævnte introduktion og brobygning, jf. lov om vejledning om uddannelse og erhverv. Undervisningsforløbene kan være af kortere eller længere varighed. Hvis det vurderes at være til elevens bedste, kan fagrækken fraviges bortset fra undervisning i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. I disse fag skal der undervises i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Deltagelse i undervisningsforløb efter denne bestemmelse kan kun finde sted efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54.

§ 33, stk. 4-7:
Stk. 4. Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder med inddragelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning, når hensynet til eleven taler for det, tillade, at en elev efter afslutning af 7. klasse opfylder undervisningspligten ved at deltage i særligt tilrettelagte forløb eller helt eller delvis opfylder undervisningspligten i erhvervsmæssig uddannelse eller erhvervsmæssig beskæftigelse med henblik på at afklare elevens uddannelsesvalg. For elever, der er omfattet af stk. 2, træffes afgørelsen om opfyldelse af undervisningspligten efter denne bestemmelse af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. De særligt tilrettelagte forløb efter stk. 4 skal indeholde undervisning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv. Desuden kan forløbene kombineres med introduktion til ungdomsuddannelserne og brobygning til ungdomsuddannelse, jf. § 7 a, i op til 4 uger pr. år. Ved opfyldelse af undervisningspligten ved deltagelse i særligt tilrettelagte forløb skal eleven undervises i dansk og matematik i et omfang, så fagenes mål og kravene ved prøverne kan opfyldes. Skolens leder beslutter efter aftale med eleven og forældrene, jf. § 54, om eleven skal undervises i andre af folkeskolens fag end dansk og matematik. De særligt tilrettelagte forløb kan tilrettelægges i samarbejde med den kommunale ungdomsskole.

Stk. 6. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig uddannelse gælder de betingelser om fagene, der er nævnt i stk. 5. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig uddannelse, jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole.

Stk. 7. Ved delvis opfyldelse af undervisningspligten ved erhvervsmæssig beskæftigelse beslutter skolens leder med inddragelse af eleven og forældrene, jf. § 54, og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvilken undervisning eleven skal deltage i. Når undervisningspligten opfyldes helt ved erhvervsmæssig beskæftigelse, jf. stk. 4, kan tilladelsen betinges af, at eleven deltager i supplerende undervisning i den kommunale ungdomsskole.
Kilde: www.uvm.dk