Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

SKOLEBESTYRELSEN PÅ CENTER-10, AARHUS HIGH SCHOOL

VALG TIL SKOLEBESTYRELSEN

Der skal hvert år vælges 4 forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen samt to suppleanter. Sammen med repræsentanter fra gymnasierne, erhvervsskolerne, medarbejdere ved Center-10, Aarhus og repræsentanter fra FSÅ (foreningen af skolebestyrelser i Aarhus) udgør denne gruppe, skolebestyrelsen ved Center-10, Aarhus High School.

Forældre, der er interesseret i at indtræde som forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen, bedes henvende sig til undertegnede - tlf. 21351896 eller via mail phoe@aarhus.dk - senest 1.juli. Er der flere end fire, der melder sig, vil jeg indkalde alle interesserede og foranstalte, at fire af de interesserede bliver valgt til skolebestyrelsen.
 
Der vil i løbet af skoleåret være møde ca. hver anden måned (ialt fem-seks møder). Møderne afholdes typisk tirsdage kl. 17.00-19.30.
 
Med venlig hilsen
Poul Højmose 
skoleleder

FORRETNINGSORDEN

§ 1 På skolebestyrelsens første møde vælger de stemmeberettigede medlemmer en af forældrerepræsentanterne som formand og tilsvarende en som næstformand. Hvert valg foregår ved bundet flertalsvalg, der er beskrevet i lov om kommunernes styrelse § 24, stk. 1.


§ 2 Suppleanten træder til, når et bestyrelsesmedlem har fravær i en længere periode.

§ 3 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når tre af bestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen.

Stk 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne.

§ 4 Formanden indkalder til møde med mindst 7 dages varsel.

Stk. 2 Formanden fastsætter dagsorden for møderne og sender senest 4 dage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med evt. bilag. Omfattende bilagsmateriale kan dog fremlægges til gennemsyn på skolen. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest dagen før mødet afholdes.

Stk. 3 I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.

§ 5 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Stk. 2 Medlemmerne kan kun deltage i bestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse.

§ 6 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 2 Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7 Skolelederen varetager sekretariatsfunktionen for skolebestyrelsen.

§ 8 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse i 2 ordinære møder.

§ 9 Der udarbejdes beslutningsreferat. Referatet sendes senest efter 8 dage via mail til resten af bestyrelsen. Referatet godkendes på efterfølgende møde og lægges her efter på skolens hjemmeside.

§ 10 Som fast pkt. på dagsordenen vælges der referent ved hvert møde. Som fast punkt på dagsordenen vælges en person til i prosa at skrive om hvad der er sket på bestyrelsesmødet på hjemmesiden.