Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Høj faglighed og masser af oplevelser!

VI HAR REGLER FOR AT GIVE AT GIVE HINANDEN EN GOD HVERDAG

Udover nedenstående henvises til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, som omtaler nye regler, der skal fremme god orden i folkeskolen. De øvre rammer for skolernes sanktionsmuligheder over for elever, der blandt andet bryder skolens ordensregler, er fastsat i en ny bekendtgørelse. Læs mere her: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2010/Apr/100412-Nye-regler-skal-fremme-god-orden-i-folkeskolen

Formålet med skolens øvrige regler er at sikre, at Center-10, Aarhus High School er et godt sted at lære og et godt sted at være - både for elever og personale.

Både faglighed og et godt socialt fællesskab prioriteres meget højt.

Vi forventer:
• at du er velmotiveret,
• at du møder til tiden og er velforberedt til timerne,
• at du deltager aktivt, positivt og åbent i hverdagens aktiviteter.

Fællesregler for elever på Center-10, Aarhus High School:
Som udgangspunkt betragtes alle elever på Center-10, Aarhus High School som fornuftige unge, der kan tage ansvar for egne handlinger indenfor de givne rammer.

Sygdom: Hvis du er syg, kan du selv eller dine forældre meddele dette på tlf.  87 13 92 10. En eventuel sygemelding kan ske hver dag mellem kl. 8.00 og 8.30. Du kan kun sygemelde dig for én dag ad gangen, med mindre andet er aftalt, eller hvis du med det samme oplyser om sygdommens varighed.

Når du selv har meldt dig syg, vil dine forældre via sms modtage en kvittering på, at du er sygemeldt den pågældende dag.

Fritagelse fra undervisningen: Begrundet ønske om fritagelse for undervisning af én til to dages varighed aftales med kontaktlæreren. Ved ønske om tre eller flere dage, skal skoleleder eller pædagogisk leder kontaktes via intra.

Alkohol mm.: Du må ikke indtage, opbevare eller være påvirket af alkohol eller andre rusmidler i skoletiden. Energidrik på heller ikke indtages i skoletiden.

Tobak: Rygning er ikke tilladt på skolen, jvf. Aarhus Kommunes regler.

Opførsel, samvær og sociale relationer:
Center-10, Aarhus High School, skal være et godt og rart sted for alle at være. Det er et sted, hvor mobning, voldsom- og truende adfærd m.m. ikke tolereres.

Mobiltlf.: Vi bruger nogle gange mobiltelefon i undervisningen. Lærerne vurderer, hvornår disse må bruges.

Mad og drikke: Du må ikke medbringe mad og drikke i timerne. Vand og frugt er dog undtaget.

Hændelige uheld og hærværk: Eventuel beskadigelse af skolens inventar eller bygning skal straks meddeles til skolens pedel. Beskadigelser - som følge af manglende omtanke - afregnes kontant.

Gæster: Eleverne kan, efter aftale med kontaktlæreren, få lov at tage en gæst med i skole. Dette skal aftales med kontaktlæreren, og gæsten skal have udleveret et gæstekort på kontoret.

Forsikring: Deltagelse i skolens aktiviteter sker på eget ansvar. Skolens aktiviteter foregår efter de gældende sikkerhedsregler. Skolen har ingen forsikring, der dækker bortkomne personlige ejendele. Vi opfordrer forældrene til at sørge for at have de relevante forsikringer, der dækker den unge. Dette gælder også i forbindelse med rejser og ekskursioner.

Bøger og materialer: Bøger og materialer, der lånes af skolen, skal afleveres i hel stand på det aftalte tidspunkt. Manglende eller for sen aflevering medfører erstatningskrav.

Ture og undervisning uden for skolen: Skolens regler gælder også på ture og undervisning uden for skolen. Skolen forbeholder sig ret til at vurdere, om en elev er i stand til at honorere de sociale og fysiske krav, der stilles for at kunne deltage på en tur eller deltage i en given aktivitet.

Skolehverdagen: Skolen ændrer sig løbende, og der kan derfor forekomme ændringer af regler eller tilføjelser. Fællesreglerne ovenfor er ikke udtømmende, idet vi lægger vægt på, at alle elever bruger deres sunde fornuft og dømmekraft i enhver situation.

I øvrigt henvises til:
"Bekendtgørelse (BEK) om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen" - BEK nr. 27 af 12/01/1995 og til skolens værdigrundlag
.